Huonosti toteutettu markkinointi on este yrityksen kasvulle

Markkinointi on koko liiketoiminnan menestyksen avain. Markkinoinnin avulla tuodaan yrityksesi tuotteet tai palvelut ihmisten tietoisuuteen, kasvatetaan heidän sitoutumistaan ja brändiuskollisuuttaan ja tätä kautta koko yrityksen kasvua. Suuret markkinointibudjetit tai yrityksen oleminen kaikkialla ei kuitenkaan vielä takaa positiivista kasvua. Oikein toteutettu markkinointi tuottaa tuloksia ja on kustannustehokasta. Ilman osaamista markkinointi on pahimmillaan kuluerä, joka kuluttaa sekä aikaa että rahaa.

Tässä blogissa käymme läpi, miksi suuret panostukset markkinointiin ei välttämättä saavuta tavoiteltuja tuloksia ja miksi huonosti toteutettu markkinointi voi olla este yrityksen kasvulle. 

Markkinointi on laaja kokonaisuus

Kuten sanottu, markkinointi on liiketoiminnan ydin ja sen tavoitteena on saada asiakkaat kiinnostumaan yrityksesi tuotteista tai palveluista. Harva tuote myy itse itsensä ilman minkäänlaista markkinointia, oli se sitten kuinka erinomainen tahansa. Jotta saisit myytyä tuotteesi, sitä täytyy markkinoida.

Markkinointi ymmärretään usein suppeasti ainoastaan mainontana tai markkinointiviestintänä, mutta todellisuudessa se on laaja kokonaisuus. Markkinointiin kuuluu viestinnän ja mainonnan lisäksi siis esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden ennakointi, kysynnän kartoittaminen, tuotteiden tai palveluiden sekä jakelukanavan suunnittelu. Kiteytettynä markkinoinnilla tarkoitetaan asiakkaan jokaista kosketuspistettä yritykseen.

Markkinointia on siis kaikki toimet, joilla pyritään edistämään yrityksen tuotteiden tai palveluiden myyntiä. Hyvin toteutettu markkinointi auttaa yritystä saavuttamaan oikeat kohderyhmät ja viestimään tehokkaasti tuotteiden tai palveluiden hyödyistä.  

Miksi markkinoinnin tulokset ei aina vastaa odotuksia?

Markkinoinnin kokonaisuus on siis laaja ja onnistunut markkinointi vaatii osaamista ja perehtymistä. Alla kerromme erilaisia yleisimpiä syitä, miksi markkinoinnin tulokset eivät välttämättä vastaakaan odotuksia. 

  • Yritykseltä puuttuu markkinointistrategia ja -suunnitelmasuunnitelmallisuudella on huomattavasti helpompaa saavuttaa kustannustehokkaita tuloksia. Markkinointisuunnitelmassa määritellään muun muassa markkinointisi tavoitteet, kohderyhmät, keinot ja kanavat. 
  • Pyritään markkinoimaan liian laajalle kohderyhmälle kohderyhmän tunteminen ja tavoittaminen on edellytys kustannustehokkaan markkinoinnin toteutumiseksi. Harvoin on  järkevää tarjota kaikille kaikkea, vaan sen sijaan kannattaa keskittyä tiettyihin kohderyhmiin, jotka ovat aidosti kiinnostuneita yrityksesi tuotteista tai palveluista. On siis tärkeä tunnistaa, mitkä markkinoinnin keinot toimivat juuri sinun kohderyhmällesi ja missä kanavissa kohderyhmäsi viettävät aikaa.
  • Tiedetään yrityksen kohderyhmä, mutta markkinointiviesti on väärälainen – on tärkeää huomioida, että eri kohderyhmiin toimii erityyppinen sisältö. Esimerkiksi eri ikäisiä henkilöitä puhuttelee usein erilaiset markkinointiviesit. Vääränlainen sisältö väärälle kohderyhmälle voi jäädä täysin tehottomaksi tai se voi jopa ärsyttää ihmisiä. Selvitä siis tarkkaan, minkälainen sisältö toimii missäkin kanavassa ja minkälainen sisältö voisi toimia yrityksesi kohderyhmälle ja pyri tuottamaan juuri heitä puhuttelevaa sisältöä.
  • Markkinointi ei ole laadukasta ja vaikuttaa nopeasti tehdyltä – jos markkinointi on epäammattimaista tai sisältää virheitä, se voi heikentää asiakkaiden luottamusta yritystä kohtaan ja saada heidät kääntymään kilpailijoiden puoleen.
  • Markkinointi ei ole johdonmukaista – on tärkeää, että markkinointi vastaa kokonaisuudessaan yrityksen tavoiteltua brändimielikuvaa. On hyvä muistaa, että myös esimerkiksi kivijalkamyymälässä toteutettu asiakaspalvelu ja tuotteiden esillepano on markkinointia. Panosta siis johdonmukaiseen markkinointiin jokaisella alustalla. Asiakkaan kokemus myymälässä on oltava yhtä laadukas kuin digitaalisilla alustoilla ja toisinpäin.

Kuvittele esimerkiksi tilanne, jossa YritysX on panostanut laadukkaan näköisiin digitaalisiin kanaviin ja verkkokauppakin on viimeisen päälle tehty. Kun asiakas menee digikanavissa vietetyn ajan jälkeen myymälään ja myymälän yleisilme on kehno ei vastaa brändi-ilmettä tai asiakaspalvelu on töykeää ja osaamatonta, tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa asiakas on ensinnäkin erittäin hämillään, voi tuntea olonsa huijatuksi ja jättää todennäköisesti YritysX:n tuotteet tai palvelut ostamatta. Lisäksi asiakas kertoo todennäköisesti kokemuksestaan ystävilleen ja tuttavilleen sekä saattaa jakaa pettymyksensä jopa sosiaalisessa mediassa. Tämä voi johtaa siihen, että myös muut potentiaaliset asiakkaat jättävät asioimatta YritysX:ssä. Näin epäjohdonmukaisesti ja huonosti toteutettu markkinointi voi johtaa kierteeseen, jolla voi olla pitkäaikaisiakin vaikutuksia.” 


  • Kilpailijoiden huomioimatta jättäminen – markkinoinnin tulisi aina ottaa huomioon kilpailutilanne ja erottua siitä positiivisesti. Jos yritys ei tee riittävästi tutkimusta kilpailijoistaan tai ei pysty tarjoamaan parempaa arvoa kuin kilpailijansa, markkinointi voi jäädä tehottomaksi.
  • Markkinointi antaa vaikeasti lähestyttävän kuvan yrityksestä – yrityksen markkinointiviestinnän tulisi olla selkeää, helppolukuista ja helposti omaksuttavaa. Esimerkiksi liian tekniset termit voivat aiheuttaa hämmennystä ja etäännyttää potentiaalisia asiakkaita.
  • Luotetaan liikaa yksittäisiin markkinointikampanjoihin ja odotetaan tuloksia liian nopeastimarkkinointi vaatii usein kärsivällisyyttä, aikaa ja jatkuvaa panostusta näkyvyyden saavuttamiseksi ja brändin rakentamiseksi. Yksittäisten markkinointikampanjoiden toteuttaminen silloin tällöin ei useinkaan tuo yritykselle kovin pitkäjänteisiä tuloksia.
  • Unohdetaan nykyiset asiakkaat ja keskitytään vain uusien asiakkaiden tavoitteluunuusasiakashankinnan lisäksi on muistettava nykyisten asiakkaiden tärkeys ja panostettava asiakassuhteiden ylläpitoon, esimerkiksi tarjoamalla heille erilaisia etuja. Asiakassuhteiden ylläpidolla pyritään pitämään nykyiset asiakkaat tyytyväisenä ja houkutellaan heidät ostamaan uudelleen yrityksesi tuotteita/palveluita. Tyytyväiset asiakkaat suosittelevat myös todennäköisemmin yritystäsi eteenpäin.
  • Unohdetaan markkinoinnin mittaamisen tärkeys – markkinoinnin onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää seurata, minkälaisia tuloksia markkinointitoimenpiteet ovat tuottaneet eli mitkä keinot toimivat ja mitkä eivät. Yksi digimarkkinoinnin isoimmista hyödyistä on nimenomaan se, että se tuottaa aktiivisesti hyvinkin tarkkaa dataa, jonka avulla voidaan jatkuvasti kehittää markkinointia. 

Tarvitsetko apua digimarkkinoinnin aloittamisessa tai kehittämisessä?

Huonosti toteutetulla markkinoinnilla voi olla pitkäaikaisia seurauksia

Markkinointiin on syytä panostaa, sillä huonosti toteutettu markkinointi voi antaa väärän tai epäluotettavan kuvan yrityksestä. Lisäksi se voi vahingoittaa yrityksen mainetta ja brändiä esimerkiksi virheellisten tai harhaanjohtavien mainosten takia. Huonosti toteutettu markkinointi voi antaa negatiivisen kuvan yrityksestä ja heikentää asiakkaiden luottamusta ja näin voi karkoittaa sekä uusia että nykyisiä asiakkaita.

Huonosti suunnitellulla ja toteutetulla markkinointi saattaa olla siis pitkäaikaisiakin taloudellisia seurauksia. Ilman suunnitelmallisuutta ja panostusta markkinointiin, voi markkinointia olla ennemmin kulu kuin investointi. 

Markkinointi tulisi nähdä investointina tulevaisuuteen

Valitettavan usein markkinoinnista ollaan valmiita säästämään ensimmäisenä, vaikka markkinointi on erityisen tärkeä osa yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Ilman markkinointia on lähes mahdoton saavuttaa uusia asiakkaita ja ylläpitää nykyisiä asiakassuhteita. Harva tuote myy nimittäin ilman minkäänlaista markkinointia, vaikka tuote tai palvelu itsessään olisi jo erinomainen. Markkinointi mahdollistaa tavoitellun kasvun, minkä takia yrityksissä tulisi uskaltaa panostaa markkinointiin. On muistettava, että hyvin tehtynä jokainen panostus markkinointiin voi maksaa itsensä takaisin moninkertaisena.

Tavoitellessa kasvua on oltava kärsivällinen ja muistettava pitkäjänteinen, säännöllinen ja ennenkaikkea asiakaslähtöinen markkinointi.   

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että markkinoinnin rooli yrityksen menestyksessä on merkittävä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu markkinointistrategia voi auttaa yritystä kasvamaan ja erottumaan kilpailijoista. Markkinoinnilla voidaan vaikuttaa myynnin volyymiin ja kannattavuuteen, voidaan pyrkiä luomaan positiivista brändikuvaa ja säilyttämään nykyiset asiakkaat. Siksi markkinointi tulisi nähdä investointina, joka maksaa itsensä takaisin yrityksen kasvuna ja menestyksenä.

Huonosti toteutetun markkinoinnin taustalla saattaa olla esimerkiksi puutteellinen ymmärrys kohderyhmästä tai liian laajat kohderyhmät, markkinointiviestin epäselvyys tai puutteelliset markkinoinnin tavoitteet ja suunnitelmat. Markkinoinnin on oltava pitkäjänteistä toimintaa ja on ymmärrettävä, että aitojen tulosten saavuttamiseksi on oltava kärsivällinen. Tämä tarkoittaa myös tulosten jatkuvaa seurantaa ja analysointia. Seurannan ja analysoinnin perusteella markkinointia tulee kehittää kasvutavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyvin toteutettu markkinointi vaatii aikaa ja osaamista. Tästä syystä, ulkoistaminen voi olla järkevä vaihtoehto kustannustehokkaiden tulosten saavuttamiseksi.  

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista