Markkinoinnin tavoitteet – mitä hyvällä markkinoinnilla voidaan saavuttaa

Markkinoinnin tavoitteet kertovat siitä, mitä yritys haluaa markkinoinnillaan saavuttaa. Markkinoinnin tarkoitus ja tavoitteet ovat eri asioita. Markkinoinnin tarkoituksena on edistää markkinoitavan tuotteen tai palvelun myyntiä, kun taas markkinoinnin tavoite voi olla esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kasvattaminen lanseeraamalla uusi tuote tai palvelu.

Markkinoinnin tavoitteet ohjaavat kohti liiketoiminnan tavoitteita

Markkinoinnin tavoitteilla tarkoitetaan sitä päämäärää, mihin yritys pyrkii markkinoinnillaan. Ilman selkeitä ja mitattavia tavoitteita yrityksen on vaikeaa päästä päämääräänsä. Kaiken taustalla tulee pitää mielessä yrityksen liiketoiminnan päätavoite, joka vaikuttaa suurelta osin markkinoinnin tavoitteiden määrittelemiseen. Liiketoiminnan ja markkinoinnin tavoitteet ovat aina sidottuja toisiinsa, ja niiden tulee kulkea samaan suuntaan.

Yrityksen tulisi siis miettiä, miten markkinoinnin avulla päästäisiin liiketoiminnan tavoitteisiin ja mitä markkinoinnilla tulisi vähintään saavuttaa, jotta liiketoiminnan tavoitteet toteutuisivat. Markkinointi on tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa, ja sen tarkoituksena on tuoda yritykselle tuottoa eli olla kannattavaa. Tavoitteiden avulla voidaan määritellä tavat, joilla tähän yrityksen päätavoitteiseen päästään.

Markkinoinnille olisi hyvä asettaa varsinaisten tavoitteiden lisäksi myös välitavoitteet. Parhaimmillaan ne johtavat kuin portaat, askel kerrallaan, kohti liiketoiminnan tavoitetta. Matkan varrelle kuuluvat myös markkinoinnin toimintatavoitteet eli se, miten markkinointi suunnitellaan toteutettavan. Toimintatavoitteita voivat olla esimerkiksi viestintä- tai näkyvyystavoitteet. Kun markkinoinnin tavoitteet ovat oikeassa suhteessa väli- ja toimintatavoitteiden kanssa, markkinointi pysyy linjassa yrityksen strategian ja liiketoiminnan kanssa.

Miksi markkinoinnille pitää asettaa tavoitteita?

Saatat miettiä, miksi markkinoinnille pitäisi ylipäätään asettaa tavoitteita. Eikö riitä, että liiketoiminnalle on asetettu tavoitteet? Ilman selkeää markkinointisuunnitelmaa ja mitattavia tavoitteita ei tiedetä, miten markkinointi toimii. On oltava myös jokin vertailukohta, johon tuloksia voidaan peilata. On myös todella tärkeää, että markkinoinnin tavoitteita voidaan mitata, sillä vain näin voidaan saada tarkkaa tietoa markkinoinnin kannattavuudesta ja toimivuudesta, ja sitä voidaan kehittää edelleen. Mittaaminen on mahdollista analytiikan avulla.

Markkinointi on aina investointi, ja sen on tarkoitus saada tuottoa sijoitetulle pääomalle (return on invest eli ROI). On siis tärkeää selvittää, mille kohderyhmälle markkinoidaan, miten markkinoidaan, ja missä kanavissa mainontaa näytetään. Muuten markkinointi on täysin sattumanvaraista sen sijaan että se olisi tehokasta ja kohdennettua oikealle yleisölle. Tällöin sekä markkinoinnin että koko liiketoiminnan tavoitteiden toteutuminen jää puolitiehen.

Hyvällä markkinoinnilla sen sijaan voidaan erottautua kilpailijoista ja saavuttaa jopa kilpailuetua. Hyvin toimiva ja tavoitteellinen markkinointi tekee yrityksen brändiä tunnetuksi asiakkaiden keskuudessa ja luo yhteyttä haluttuun kohderyhmään. Markkinointiviestinnän avulla yritys tuo tunnetuksi myös tuotteitaan tai palveluitaan kohdeyleisön keskuudessa, niin nykyisille kuin uusille, potentiaalisille asiakkaillekin. Hyvällä markkinointiviestinnällä yritys tuo tuotteensa tai palvelunsa kohdeyleisön tietoisuuteen. Hyvällä markkinoinnilla voidaan tavoittaa ja saada myös uusia asiakkaita, mikä mahdollistaa liiketoiminnan kasvun.

Yrityksen kannattaa sisällyttää myös merkityksellisen arvolupauksen määrittely markkinointistrategiaansa. Markkinointiinkin kuuluu siis useita eri osa-alueita. Kokonaisuus voi toimia odotetulla tavalla, kun kaikki osa-alueet on tarkkaan mietitty ja suunnitelmallisesti toteutettu. Yrityksen sisäisen markkinoinnin osuutta ei voi myöskään liikaa korostaa puhuttaessa markkinoinnin tavoitteista. Sisäisellä yrityskulttuurilla on hyvin paljon merkitystä siihen, miten yrityksestä viestitään ulospäin ja millaisena yritys näyttäytyy asiakkaille.

Varaa aika tapaamiseen kanssamme, niin autamme markkinointisi tavoitteiden määrittelemisessä.

Hyödynnä markkinoinnin vuosikelloa tavoitteiden määrittelyssä

Markkinoinnilla voi olla hyvin erilaisia tavoitteita, ja riippuu paljon yrityksestä, mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa. Markkinoinnin tavoitteiden valitsemiseen vaikuttavat yrityksen liiketoiminnan tavoitteet. Markkinoinnin tavoitteita mietittäessä olisi tärkeää siis miettiä ensin, miten liiketoiminnan tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Vasta sen jälkeen päätetään näitä tavoitteita tukevat markkinoinnin tavoitteet.

Aivan ensimmäiseksi on tärkeää tunnistaa lähtökohdat. Lähtökohtien tunnistamisen apuna voit hyödyntää esimerkiksi markkinoinnin vuosikelloa. Vuosikelloa käyttämällä varmistat, että markkinoinnin tavoitteet ovat yhteneväiset liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Vuosikelloon määritellään aikatavoitteet. Osiin pilkottuna ja koko vuodelle valmiiksi aikataulutettuna kokonaisuus on helpompi käsitellä. Vuosikellon avulla määrittelet, mitkä ovat yrityksen tavoitteet, ja mitä halutaan saavuttaa vuoden aikana. Näin myös markkinoinnin toimenpiteiden määrittely ja budjetointi helpottuu.

Aloita siis kirjaamalla ylös yrityksen liiketoiminnan tavoitteet. Näitä voivat olla esimerkiksi liiketoiminnan kasvu, joka on määritelty euromääräisellä summalla tai vaikkapa tietty määrä uusia asiakkaita. Tämän jälkeen tulee miettiä, miten näihin tavoitteisiin on tarkoitus päästä. Houkutellaanko uusia asiakkaita lanseeraamalla uusi tuote? Tehdäänkö markkinatutkimusta, jonka avulla selvitetään, keitä potentiaaliset asiakkaat ovat, jolloin heille voidaan kohdentaa mainontaa jo olemassa olevasta tuote- tai palveluvalikoimasta? Jos tavoitteena on saada säilytettyä ja sitoutettua nykyiset asiakkaat, millä keinoilla se onnistuu?

Markkinoinnin tavoitteet ja keinot - miten niihin päästään?

Kun liiketoiminnan tavoitteet ovat selkeitä, ja keinot niiden saavuttamiseen on määritelty, on myös markkinoinnin tavoitteiden määrittely askeleen verran helpompaa.  

Markkinoinnin tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

-Liiketoiminnan kasvu uuden tuotteen tai palvelun lanseerauksen avulla. On tärkeää, että uusi tuote tai palvelu saa näkyvyyttä. Hyvä keino saada näkyvyyttä, on mainostaminen isoissa medioissa. Muistathan huolehtia, että tuotteet tai palvelut saavat myös verkkosivuilla ansaitsemansa näkyvyyden ja viestintä on haluttua kohderyhmää puhuttelevaa.  

-Liiketoiminnan kasvu nykyisellä valikoimalla ja nykyisten toimijoiden haastaminen. Brändin merkitystä ei voi korostaa liikaa jatkuvasti lisääntyvässä kilpailussa. Mieti, millainen yrityksen brändimielikuva on. Tunnetaanko yrityksesi? Millaisia mielikuvia yrityksesi herättää potentiaalisissa asiakkaissa? Miten voisit erottautua kilpailijoista? Brändiä ja yritysmielikuvaa kehittävä mainonta isoissa medioissa voisi olla kokeilemisen arvoinen ratkaisu. Myös hakusanamainonta on toimiva ratkaisu, kun halutaan kasvattaa näkyvyyttä Googlessa.

-Liiketoiminnan ylläpitäminen säilyttämällä nykyiset asiakkaat. Jos tavoitteena on säilyttää nykyiset asiakkaat, on heidät saatava sitoutettua yritykseen. Ensinnäkin on tärkeää, että tiedät keitä nykyiset asiakkaasi ovat. Tällöin osaat kohdentaa heille oikeanlaista markkinointia. Voit kokeilla myös erilaisia sähköpostikampanjoita tai palautekyselyitä osoituksena siitä, että heidät muistetaan. Varmista myös, että yrityksesi verkkosivut palvelevat yhtä hyvin niin uusia kuin nykyisiäkin asiakkaita.

Markkinoinnin tavoitteiden tulee siis olla tarkasti määriteltyjä, realistisia, saavutettavissa olevia ja mikä tärkeintä – niiden tulee olla aina mitattavissa. Yllä mainittujen esimerkkien lisäksi markkinoinnin tavoitteena voi olla myös vaikkapa vierailijoiden tai myyntiliidien lisääminen, sähköpostilistan kasvattaminen tai Googlen hakutulosten ykköspaikan saavuttaminen.

Miten asetat helposti mitattavat markkinoinnin tavoitteet

Markkinointitoimenpiteitä ja tavoitteiden toteutumista tulee pystyä mittaamaan, ja siksi niille kannattaakin asettaa selkeät mitattavat tavoitteet. Tavoitteen laatiminen onnistuu helposti Peter Druckerin luoman SMART-työkalun avulla. Sen mukaan mitattavan tavoitteen tulee olla:

  • Specific. Tavoitteen tulee olla selkeä ja tarkka. Mitataanko liidejä vai asiakkaiden määrää?
  • Measurable. Tavoitteen on tärkeää olla tarkoilla luvuilla mitattavissa. 
  • Attainable. Hyvä tavoite on realistinen eli saavutettavissa.
  • Relevant. Tavoite on merkityksellinen ja linjassa yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. 
  • Time-bound. Tavoitteelle on määritelty aikataulu. 

Hyvä keino tavoitteisiin pääsemiseen on vertailu. Kuinka paljon olet saanut liidejä esimerkiksi viimeisen kuukauden aikana verrattuna aikaisempaan? Tavoitteet voidaan asettaa näiden lukujen perusteella.

Tärkeää on myös verkkosivuston ja sen kävijämäärän kasvuprosentin seuranta analytiikkatyökalun, kuten Google Analyticsin avulla. Kuinka paljon kävijöitä sivuillasi käy kuukauden aikana? Kuinka suuri osa vierailijoista tulee sivustolle orgaanisen haun kautta? Kuinka paljon haluat kasvattaa liikennettä? Siinä sinulla on tavoite. Huomioithan, että tavoite on mitattava, eli voit määritellä esimerkiksi kävijämäärän toivotuksi kasvuksi esimerkiksi 10 %. Halutessasi lisää liidejä, selvitä kuinka paljon sivuillasi vierailee kävijöitä kuukauden aikana. Tavoitteenasi voisi silloin olla saavuttaa tietty prosenttimäärä kävijöistä, joka konvertoituu liideiksi.  

Voit myös laskea kuinka monta konvertoituvaa asiakasta tarvitset kuukaudessa saavuttaaksesi liiketoimintatavoitteesi. Konversioprosenttitavoite kannattaa siis määritellä sen mukaan, kuinka paljon tarvitset rahaa sisään, jotta liiketoimintasi pysyisi kannattavana. Tavoitteiden mittaaminen esimerkiksi konversioiden kautta on mahdollista myös erilaisten KPI-mittareiden avulla. Mittarit on tärkeää valita niin, että ne tukevat juuri sinun yrityksesi tavoitteita ja niiden saavuttamista.

Yhteenveto

Usein haastavinta markkinoinnin tavoitteiden määrittämisessä on lähtökohtien tunnistaminen. Kun koko yrityksen liiketoiminnan tavoitteet ovat selkeitä ja saavutettavissa, markkinoinnin tavoitteidenkin määrittely helpottuu. Selkeä tavoite sitouttaa myös yrityksen työntekijöitä tavoitteen saavuttamiseen. Tavoitteiden luomisen apuna kannattaa käyttää aiemmin mainittua SMART-työkalua.

Tarvitaan siis selkeitä mitattavia tavoitteita, keinoja, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan ja tarkkaan laadittua suunnitelmaa, jonka mukaan edetään. Kun markkinointia tehdään suunnitelmallisesti, ja tuloksia mitataan, tavoitteiden toteutuminen on askel askeleelta lähempänä toteutumista.

Tarvitsetko apua markkinoinnin tavoitteiden laatimiseen?

Kirjoittaja: Outi Ikonen

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista