KPI-mittari –mitä ja miksi?

Sisällysluettelo

Nykyään iso osa kaikesta yrityksen tekemisestä on mitattavissa. Tämä tarkoittaa sitä että, jos haluat pysyä mukana alati muuttuvassa ja tiukentuvassa kilpailussa tulee sinun määrittää toimintaasi ohjaavia mittareita. Tällöin puhutaan Key Performance Indicator – eli KPI-mittareista. Tässä blogissa käymme läpi, mitä KPI-mittarilla tarkoitetaan ja miksi niiden asettaminen on yritykselle tärkeää. Lisäksi käymme läpi, miten valita juuri oikeat mittarit. 

Mitä KPI-mittarilla tarkoitetaan?

KPI-mittarilla (Key Performance Indicator) tarkoitetaan suorituskyvyn tai tehokkuuden avainmittaria. KPI-mittarin avulla voidaan seurata toiminnan tehokkuutta ja tavoitteiden toteutumista. KPI-mittareita on monenlaisia ja ne voivat vaihdella eri yrityksissä ja toimialoilla. Mittareiden tarkoituksena on osoittaa, kuinka tehokkaasti yritys saavuttaa itselleen asettamia tavoitteita ja kehitytäänkö niiden eteen työskentelemisessä oikeaan suuntaan.  

KPI-mittareita on eri tyyppisiä ja niillä voidaan mitata eri asioita, riippuen tavoitteistasi. Tässä esimerkkejä:

 • Tulokseen perustuvat mittari: esimerkiksi myynnin tai liikevoiton kasvu prosentteina.
 • Operatiiviset mittarit: esimerkiksi toimitusajan pituus tai varaston kiertoaika. 
 • Asiakastyytyväisyysmittarit: esimerkiksi NPS (Net Promoter Score), joka kertoo asiakkaiden kokemuksen yrityksestä ja millä todennäköisyydellä he suositelevat sitä muille.
 • Markkinointimittarit: esimerkiksi konversioprosentti verkkosivuilla. 
 • Henkilöstömittarit: esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuus, sairauspoissaolojen määrää ja koulutuspäivien määrä. 

Yleisimpiä markkinoinnin KPI-mittareita ovat esimerkiksi: 

 1. Konversioprosentti
 2. Asiakkaan elinkaarenarvo
 3. Liidien määrä
 4. Hinta per liidi (CPL)
 5. Uusien asiakkaiden määrä
 6. Markkinointiin sijoitetun pääoman tuottoaste eli tuottoprosentti (ROI)
 7. Hakukonesijoitukset
 8. Myynnin kasvu

Digimarkkinoinnin ammattilaisemme auttavat sinua oikein KPI-mittareiden löytämisessä

Miksi yrityksen on tärkeää asettaa itselleen KPI-mittareita? ​

Teknologian kehitys on mahdollistanut yrityksille eri liiketoiminta-alueiden hyvinkin tarkan mittaamisen. Tämä on johtanut siihen, että dataa on tarjolla yllin kyllin ja tämä johtaa yrityksessä helposti siihen, että statistiikkaa, tunnuslukuja, analytiikkaa yms. seurataan ymmärtämättä sitä mitä ne tarkoittavat ja miten niihin pystytään vaikuttamaan. Tarpeellisen tiedon tunnistamisesta on tullut entistä haastavampaa. Sen vuoksi on erityisen tärkeää tehdä päätöksiä, siitä mitä mitataan ja miksi.  

Oikein valittujen mittareiden avulla voidaan myös tunnistaa potentiaalisia ongelmakohtia ja mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi. Asettamalla erilaisia KPI-mittareita organisaation kaikille toimintatasoille, tekeminen selkeytyy, kun kaikille yhteiset päämäärät ovat mahdollisimman läpinäkyviä. Tämä helpottaa niin jokapäiväistä tekemistä kuin pitkän ajan strategista suunnittelua. Positiivisena ilmiönä tästä myös seuraa yrityksen sisäisen viestinnän selkeys ja tehokkuus. Kun yrityksen toiminnalle tärkeät mittarit ovat selvillä ja seurattavissa, on niiden avulla myös helppo reagoida mahdollisiin kompastuskiviin hyvinkin nopeasti. 

Miten valita juuri sinun yrityksellesi oikeat KPI-mittarit?​

Mikä toimii joissain toisessa yrityksessä ei välttämättä toimi sinun kohdallasi. Yritykset ottavat usein käyttöön ne mittarit, jotka muilla samalla alalla menestyneillä yrityksillä on käytössä ja odottavat, että niillä päästään toivottuihin tuloksiin. Todellisuus on kuitenkin usein päinvastainen. Mittarit tulee määrittää siten, että ne palvelevat juuri sinun yrityksesi yksilöllisiä tavoitteita. 

”Mittarit tulee määrittää siten, että ne palvelevat juuri sinun yrityksesi yksilöllisiä tavoitteita.”

1. Määritä yrityksesi ylätason tavoitteet.
Ylätason tavoitteet ovat yleensä laajoja ja kattavia, ja ne voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan kasvuun, kannattavuuteen tai markkina-asemaan. 

2. Valitse mittarit ylätason tavoitteisiin nähden ja aseta niille tavoitetaso.
Jos ylätason tavoitteesi on kasvattaa esimerkiksi mainonnan kannattavuutta, voidaan tätä arvioida esimerkiksi ROI-mittarilla (Return on Investment) mainoskampanjoille. ROI mittaa mainoskampanjan tuottoa suhteessa siihen käytettyihin kustannuksiin. Esimerkiksi, jos mainoskampanja tuottaa 1000€ myyntiä ja sen kustannukset ovat 200€, ROI olisi (1000 – 200) / 200 * 100 = 400%.

3. Tarkastele ja määritä, mitä eri osa-alueiden täytyy tehdä ylätason tavoitteiden saavuttamiseksi. Valitse näille osa-alueille omat mittarit. 
Mieti, mitkä kaikki tekijät yrityksen toiminnassa vaikuttavat määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Jos siis ylätason tavoitteesi on mainonnan kannattavuuden parantaminen, olisiko esimerkiksi verkkokaupan konversioprosentissa parantamisen varaa? Mitä mitattavia toimenpiteitä voidaan tehdä esimerkiksi konversioseurannan saralla, jotta prosentti lähtee kohoamaan?  

4. Varmista, ettei mittareita ole liikaa ja ne ovat helposti seurattavissa 
Jos mittareita on liikaa, tämä voi heikentää niiden tehokasta seurantaa ja päätöksentekoa. Liian monimutkaiset mittarit puolestaan voivat tehdä niiden seurannasta vaikeaa ja työlästä, mikä voi vähentää mittareiden tehokkuutta. Helposti seurattavien mittareiden avulla myös henkilöstö voi nopeasti ja selkeästi ymmärtää suorituskykynsä ja tarvittaessa reagoida mahdollisiin poikkeamiin tai ongelmiin.

Vaikka mittarit suunnitellaan ylhäältä alaspäin, tapahtuu niiden edistäminen itseasiassa käänteisessä järjestyksessä. Kun toimintaa ruvetaan ohjaamaan oikeaan suuntaan alatason mittareiden perusteella, siirtyvät niiden tuomat vaikutukset kohti ylemmän tason tavoitteita. KPI-mittareita valitessa on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 

 • Ovatko tavoitteet selkeitä, niin että tiedetään mitä kaikkea niiden saavuttamiseksi tarvitaan?
 • Ovatko tavoitteet mitattavissa, jotta tiedät eteneväsi oikeaan suuntaan?
 • Ovatko tavoitteet realistisia siten, että yrityksesi on mahdollista ne saavuttaa?
 • Ovatko tavoitteet merkityksellisiä isommassa kuvassa yrityksen toimintaa ajatellessa?
 • Ovatko tavoitteet aikataulutettuja ja niiden saavuttamisella jokin päivämäärä?

Tarvitsetko apua markkinoinnin KPI-mittareiden määrittämisessä ja analysoinnissa?

KPI-mittareiden seuraaminen ja kehittäminen

Kun on valittu oikeat, selkeät  ja helposti seurattavat KPI-mittarit, tulee niiden toteutumista seurata säännöllisesti. Mittareiden seuraaminen tulisi olla osa päivittäistä toimintaa ja myös yksittäisen työntekijän tulisi olla mahdollista seurata oman työpanoksensa vaikutusta määritettyyn tavoitteeseen. Seurannan avulla voidaan myös arvioida, ovatko toimenpiteet tehokkaita ja auttavatko ne saavuttamaan tavoitteita.

Mittareita ei tulisi vaihtaa liian lyhyellä aikavälillä, jotta tieto olisi vertailukelpoista ja tavoitteiden toteutumista voidaan aidosti seurata. 

Jos kuitenkin huomataan, että valittu mittari ei toimi, tulee tällöin mittaria tietenkin vaihtaa tai kehittää. Lisäksi, jos liiketoimintasi tavoitteet ja tarpeet muuttuu, tällöin on syytä katsoa vastaako nykyiset KPI-mittarit uusia tavoitteita. 

Yhteenveto

KPI-mittareita luodessa tulee niiden päämäärät ja esittäminen toteuttaa organisaation yksilöllisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta. Jotta mittarit toimivat tehokkaasti, tulee niiden tukea niin ylätason tavoitteita kuin henkilöstön jokapäiväistä toimintaa.

Pelkät hienot mittarit ja visuaalit eivät kuitenkaan riitä vaan on tärkeää implementoida yhteinen toimintasuunnitelma, jonka avulla haluttuihin maaleihin päästään. Kun KPI-mittarit ja niille laaditut toimintasuunnitelmat ovat selkeitä sekä läpinäkyviä, tekee se toiminnasta tehokkaampaa ja viestinnästä helpompaa.

KPI-mittarit ovat yksittäinen väline organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Mittareita tulee analysoida ja niiden tarpeellisuutta yrityksen toiminnassa kyseenalaistaa. Kun organisaatio kehittyy, tulee KPI-mittareiden kehittyä sen mukana.

Varaa maksuton strategiapuhelu

Tapaamisen aikana keskustelemme tarkemmin liiketoimintanne tavoitteista ja autamme teitä määrittämään, miten voitte hyödyntää digimarkkinointia niiden saavuttamisessa. Otamme sinuun yhteyttä ajan varaamiseksi.