Mitä on sisäinen markkinointi?

Sisäisellä markkinoinnilla tarkoitetaan yrityksen omaan henkilöstöön kohdistuvia markkinointitoimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä pyritään vahvistamaan yrityksen brändiä sisäisesti. Tavoitteena on saada koko henkilöstö jakamaan ajatus mm. yrityksen arvoista ja visiosta. Kun työntekijät kantavat yrityksen brändiä ylpeydellä, välittyy tämä asiakkaalle lunastettuna arvolupauksena jokaisessa kanssakäymisessä.

Jokainen kontakti yrityksen ja asiakkaan välillä vaikuttaa asiakkaan kokemukseen, ei pelkästään lopputuote. Nykyään asiakasta kiinnostaa yhä useammin ostopäätöstä tehdessään tuotteen tai palvelun laadun lisäksi myös sitä tarjoavan yrityksen arvomaailma ja heijastuuko se heidän toimintatavoissaan. 

Työntekijät yritysbrändin edustajina

Sisäisen markkinointia toteuttaessaan yrityksen kannattaa ajatella työntekijöitään ”sisäisinä asiakkaina”. Positiivisen mielikuvan rakentaminen yrityksessä sisäisesti on yhtä tärkeää kuin sen viestiminen asiakkaille ulkoisen markkinoinnin avulla. Sisäinen markkinointi vaikuttaa onnistuessaan positiivisesti yleisen työilmapiirin lisäksi myös myyntiin. Kun yrityksen ”sisäiset asiakkaat” ovat tyytyväisiä ja edustavat brändin arvolupauksia, välittyy se potentiaalisille asiakkaille. 

Sisäinen markkinointi mukana rekrytoinnista asti

Ensimmäinen mahdollisuus sisäiselle markkinoinnille syntyy uusia työntekijöitä haastatellessa. Vaikka kyseinen henkilö ei päätyisikään yritykseen töihin, syntyy hänelle yrityksestä mielikuva, joka perustuu siihen, miten haastatteleva henkilö puhuu yrityksestä sekä miten haastatteluun johtava sekä sen jälkeinen kanssakäyminen hoidetaan. Tätä mielikuvaa hän jakaa eteenpäin, tietoisesti tai tiedottomasti. Jos haastattelu johtaa työsuhteeseen, tulee perehdyttäminen hoitaa siten, että arvolupaukset lunastetaan ja työnantajamielikuva alkaa vahvistumaan. 

Työntekijän palkitseminen osana sisäistä markkinointia

Hyvistä työntekijöistä tulee huolehtia, jotta he haluavat sitoutua yritykseen mahdollisimman  pitkäksi ajaksi. Mitä pidempään työntekijä yrityksessä viihtyy, sitä vahvempi usko hänelle muodostuu yrityksen brändiä ja sen edustamia arvoja kohtaan. Näin on erittäin tärkeää, että yritys viestii johdonmukaisesti henkilöstölleen sanomaa arvoista, missiosta ja visiosta sekä siitä, miten nämä toteutuvat päivittäisessä tekemisessä. Työntekijälle tämä viestiminen kuitenkaan harvoin riittää yksinään, vaan rinnalle tarvitaan tulokselliseen tekemisen palkitsevia kannustimia. Tällaisia ovat esimerkiksi vastuun lisääminen, bonukset ja urapolulla etenemisen mahdollistaminen. Kun viestintä ja palkitsemismallit ovat kohdallaan syntyy yrityksen ja työntekijän välille luottamusta, joka johtaa parempaan sitoutumiseen. Sitoutunut henkilöstö on yksi tärkeimpiä brändiin liitettäviä arvoja niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Sisäinen markkinointi kuuluu markkinointistrategiaan

Jotta sisäinen markkinointi välittyy henkilöstölle johdonmukaisella tavalla, ei voi siihen liittyviä sisältöjä ja viestintää vetää hatusta. Yleisesti markkinointistrategian tarve yrityksessä on todennäköisesti selkeä, kun taas sisäisen markkinoinnin strategian liittäminen jää usein uupumaan. 

Lataa opas

Suunnittelu tavoitteiden kautta

Sisäisen markkinoinnin strategian suunnittelu kannattaa aloittaa sieltä mistä muidenkin strategioiden suunnittelu; tavoitteista. Sisäisen markkinoinnin tavoite voi olla esimerkiksi uuden markkinointistrategian implementointi organisaation jokaiselle tasolle tai bränditietoisuuden edistäminen henkilöstön keskuudessa. Kun tavoitteet ovat selvillä, voidaan kehittää suunnitelma, jonka avulla näihin tavoitteisiin päästään. Sisäisen markkinoinnin suunnitelmaan saattaisi kuulua esimerkiksi uuden tuotelinjan koulutusmateriaalin luominen ja sen kouluttaminen henkilöstölle. Jotta uuden tuotelinjan kouluttaminen henkilöstölle sujuu mahdollisimman tehokkaasti, kuuluu suunnitelmaan kyseessä olevan aiheen asiantuntijan palkkaaminen. 

Sisäinen viestintä markkinointisuunnitelmasta

Ennen kuin suunnitelmaa aletaan toteuttamaan, tulee henkilöstön kanssa viestiä selkeästi suunnitelman tavoitteista ja vaiheista, joiden avulla tavoitteisiin päästään. Viikoittaiset sisäiset palaverit ovat hyvä tapa varmistaa, että suunnitelma toteutuu käytännössä ja auttaa reagoimaan, mikäli jokin suunnitelman osa-alue ei toteudu. Erittäin arvokasta on viestiä työntekijöille, että heidän mielipiteitään ja ideoitaan kuunnellaan. Siksi on tärkeää pitää suunnitelma saatavilla kaikille yrityksen työntekijöille ja mahdollistaa heidän kanssaan avoin keskustelu suunnitelman sisällöstä. Tämän myötä he tuntevat konkreettisesti olevansa osana suunnitelmaa ja sen käytäntöönpanoa.  

Sisäisen markkinoinnin mittaaminen

Henkilöstön synergian ja työhyvinvoinnin tukeminen lukeutuu myös markkinointisuunnitelmaan lisättäviin sisäisen markkinoinnin tehtäviin. Tämä käsittää esimerkiksi yrityksen juhlat, tiimi- ja virkistyspäivät. Tällaisiin tehtäviin sisältyvät myös kehityskeskustelut sekä muut vastaavat työntekijän henkilökohtaista kehitystä seuraavat ja tukevat toimet sekä niiden aikataulutus. Lopuksi tulee muistaa mittareiden käyttö sisäisen markkinoinnin suunnittelussa, jotta saadaan dataa siitä, että suunnitelmassa edetään haluttuun suuntaan. Henkilöstöön kohdistuvia mittareita voidaan luoda esimerkiksi henkilöstön tyytyväisyyskyselyiden antamien tuloksien pohjalta. Tällaisia kyselyitä tuottavat ja myyvät nykyään useat tahot. Kyselyiden tulosten perusteella yrityksille jaetaan erilaisia sertifiointeja heidän edesauttamasta hyvästä työyhteisöstä. 

Yhteenveto

Sisäisen markkinoinnin pohjimmaisena tarkoituksena on jakaa yrityksen personoitua ilosanomaa ja luoda siihen uskoa työntekijöiden keskuudessa. Kun viestiminen arvoista, missiosta ja visiosta kulkee yrityksen läpi avoimesti ja työntekijät kokevat olevansa tärkeässä asemassa niiden viestinnässä ulospäin, syntyy luottamusta paitsi yrityksen ja henkilöstön, myös asiakkaan välillä. Tämä luottamus johtaa parempiin asiakaskokemuksiin ja sitä kautta lisää myyntiä.

Yrityksen tulee aloittaa työnantajamielikuvan luominen jo ennen kuin työntekijä päätyy yrityksen palvelukseen. Sitten kun sopimukset on allekirjoitettu, tulee arvolupaukset työntekijälle lunastaa päivittäisissä toimintatavoissa ja viestinnässä. Näin ollen markkinointisuunnitelmaa tehdessä on hyvä osallistaa henkilöstöä mahdollisimman paljon sekä olla jatkuvassa avoimessa viestintäyhteydessä heidän kanssaan. Tyytyväinen ja ylpeä henkilöstö loistaa aina yrityksestä ulospäin. 

Alina Venermo kuva

Kysy minulta lisää!

Alina Venermo
Yrittäjä, CEO
alina.venermo@folcan.fi
+358 50 357 3684

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista

Kiitos! Voit ladata oppaan alta.

Haluaisitko tietää mikä on yrityksesi sivuston hakukoneoptimoinnin nykytila? Tilaa ilmainen nykytilan analyysi täältä.