Verkkosivujen saavutettavuus – mitä sillä tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää?

Saavutettavat verkkosivut ovat helposti saavutettavat kaikille riippumatta henkilön ominaisuuksista tai toimintarajoitteista, kuten vammoista tai iästä. Toisin sanoen se tarkoittaa digimaailman esteettömyyttä ja edistää yhdenvertaisuutta. Lisäksi verkkosivujen saavutettavuus parantaa käyttökokemusta jokaiselle sivustolla vierailevalle ja voi parantaa sivuston hakukonenäkyvyyttä. Tässä blogitekstissä olemme tuoneet esille perusasioita verkkosivujen saavutettavuuteen liittyen. 

Folcanin Web Project Manager and Designer Laura Sarikka

Mitä tarkoittaa verkkosivujen saavutettavuus?

Verkkosivujen saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että mahdollisimman moni voi rajoitteistaan tai vammoistaan huolimatta asioida verkkosivuilla yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivuston suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu ihmisten erilaisuus ja vaihtelevat käyttäjätarpeet. Kyse on siis yhdenvertaisesta kohtelusta ja palvelutasosta kaikille käyttäjille. 

Mitä aikaisemmassa vaiheessa verkkosivujen kehitysprosessissa saavutettavuus huomioidaan, sitä helpompi saavutettavuuden työstäminen sivuille on. 

Haluatko sparrailla tulevaa verkkosivuprojektia Folcanin ammattilaisten kanssa?

Saavutettavuutta koskeva laki ja ohjeistus

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui Suomessa voimaan vuonna 2019. Laki pohjautuu Euroopan parlamentin saavutettavuusdirektiiviin ja se velvoittaa sen piiriin kuuluvia noudattamaan WCAG 2.1 -ohjeistuksen kriteerejä. Lain piiriin kuuluu lähinnä julkishallinnon organisaatioita, mutta myös joitakin järjestöjä ja yrityksiä. Voit lukea lisää lain soveltamisalasta Aluehallintoviraston sivuilta.  

WCAG on kansainvälisen World Wide Web -konsortion kehittämä ja ylläpitämä ohjeistus. Ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että

 • Verkkosisältöä on mahdollista käyttää myös erilaisilla avustavilla teknologioilla  
 • Sisältö on erilaisten käyttäjien saatavissa ja kaikki pystyvät käyttämään sivuston toimintoja riippumatta käyttäjän mahdollisista rajoitteista 
 • Sisältö toistuu oikein riippumatta siitä, mitä päätelaitetta käyttäjä käyttää 

Näiden WCAG-kriteerien noudattaminen varmistaa saavutettavuuden minimitason. Vaikka yrityksesi ei kuuluisi lain piiriin, tulee saatavuusasiat silti huomioida, koska sen perimmäinen tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta. Saavutettavuus on asiakaslähtöistä suunnittelua, jolla huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät ja -tilanteet.  

Folcanin tekemiä verkkosivustoja

Miksi saavutettavuus on tärkeää?

Saavutettavasti suunnitelluista verkkosivuista hyötyvät kaikki, mutta erityisesti sellaiset käyttäjät, jotka käyttävät esimerkiksi erilaisia apuvälineitä, kuten lukulaitteita sivuston selaamiseen tai suunnistavat sivuilla pelkän näppäimistön avulla jonkin fyysisen rajoitteen vuoksi. Suomessa on yli miljoona ihmistä, joilla voi olla vaikeuksia ilman saavutettavia palveluita.

Saavutettavuuden eri kohderyhmiä

Verkkosivujen käyttöä saattaa rajoittaa monet tekijät, joita voivat olla esimerkiksi näkökykyyn ja kuuloon liittyvät rajoitteet, fyysiset ja motoriset rajoitteet, kognitiiviset vaikeudet sekä puhevammat ja neurologiset sairaudet. Vamma tai rajoite voi olla hetkellinen, kuten murtunut käsi, tai pysyvä, kuten sokeus.  

Käyttöön vaikuttavia rajoitteita voivat olla myös erilaiset tilanne-, ympäristö- ja laitekohtaiset tekijät. Tässä joitakin esimerkkejä:  

 • Ympäristötekijät, kuten kirkas auringonpaiste tai kova taustamelu 
 • Tilapäiset haasteet, kuten stressi 
 • Käytössä oleva laite (vanha verkkoselain) tai hidas nettiyhteys 
 • Sivusto on käyttäjälle vieraskielinen 
 • Käyttäjä ei ole tottunut käyttämään digitaalisia alustoja 

Saavutettavuuden tuomia hyötyjä ovat esimerkiksi:  

 1. Erilaisten käyttäjien yhdenvertainen kohtelu 
 2. Laajemman käyttäjäkunnan huomioiminen  
 3. Sivusto on houkuttelevampi ja käyttäjäystävällisempi 
 4. Sivusto on hakukoneystävällisempi 

Saavutettavuuden huomioiminen eri kohderyhmille

Saavutettavuus varmistaa, että tieto on mahdollisimman selkeästi esitetty ja kaikki oleellinen tieto on saatavilla huolimatta käyttäjän rajoitteista tai käyttötilanteesta.  

Esimerkiksi käyttäjät, jotka ovat sokeita hyödyntävät usein ruudunlukuohjelmaa selatessa verkkosivuja. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivujen sisällön tulisi olla täysin luettavissa myös ruudunlukuohjelmalla. Kuulovammaiset henkilöt puolestaan tarvitsevat tekstitykset videoihin. Heikkonäköinen käyttäjä voi tarvita riittävät värien kontrastit erottaakseen sisällön selkeästi. Ja toisille, kuten maahanmuuttajataustaisille tai kehitysvammaisille, vaikeat termit ja monimutkaiset lauseet voivat tehdä sisällöstä mahdotonta ymmärtää.  

Saavutettavuuteen liittyy todella monia eri asioita. Alla olevassa listassa on tuotu esille joitakin esimerkkejä, joita olisi hyvä ottaa huomioon verkkosivujen saavutettavuuteen liittyen. 

1. Selkeä ja helppolukuinen sisältö

 • Kaikki sisältö tulisi olla selkeässä tekstimuodossa   
 • Kuvilla tulisi olla alt-tekstit eli kuvailevat vaihtoehtoiset tekstit -nämä ovat erityisesti näkövammaisia varten
 • Videot tulisi tekstittää  
 • Turhan pitkiä ja vaikeaselkoisia tekstejä tulisi välttää – tekstisisältö tulee olla helppolukuista ja helposti hahmotettavissa 
 • Visuaalisia keinoja olisi hyvä hyödyntää tekstin tukena 
 • Fontin tulee olla helppolukuista 
 • Sivuille tuodut tai linkatut liitetiedostot (esimerkiksi PDF-tiedostot) tulee olla koneluettavissa – eli ne eivät saa olla pelkästään skannattuja  

2. Käytetty kieli

 • Sivustolla käytetyn kielen tulisi olla selkeää ja helposti ymmärrettävää yleis- tai selkokieltä   
 • Sivuston kielivaihtoehdot tulisi lukea selkeästi sen sijaan, että käytettäisiin vain lippukuvakkeita 

3. Selkeät ja loogiset otsikot

 • Kuvailevat ja loogisesti etenevät otsikot 
 • Väliotsikkojen käyttö
 • Otsikkohierarkian ja html-koodin otsikkotagien käyttö (H1, H2, H3..), jotta otsikot olisivat myös ohjelmallisesti tunnistettavia 

4. Selkeä ja looginen sivuston rakenne

 • Verkkosivujen rakenteen tulisi olla selkeä, ohjaava ja rauhallinen– jätä pois turhat elementit 

5. Värit ja kontrasti

 • Tekstin ja pohjavärin välillä tulisi olla riittävän suuri kontrasti, jotta teksti erottuu taustasta 
 • Värisokeiden, kuten punavihersokeiden, huomioiminen värivalinnoissa

6. Linkkien käyttö

 • Linkkien tulisi olla mahdollisimman kuvaavia – eli niiden tulisi kertoa käyttäjälle jo etukäteen mitä linkin takaa aukeaa  
 • Linkkien tulee erottautua selkeästi muusta tekstistä värin lisäksi esimerkiksi alleviivaamalla 
 • Linkkien tulisi virallisen ohjeistuksen mukaan avautua lähtökohtaisesti samaan välilehteen tai ikkunaan, mutta jos linkki halutaan avata uudelle välilehdelle, tulisi tämä kertoa käyttäjälle linkin yhteydessä, esimerkiksi symbolin avulla 

Muita esimerkkejä, joita saavutettavuuden osalta olisi hyvä huomioida:

 • Mahdollisuus käyttää sivustoa pelkästään näppäimistöllä 
 • Yhteydenoton tulisi olla mahdollista muuten kuin puhelimitse, esimerkiksi chatin tai yhteydenottolomakkeen avulla 
 • Klikattavien alueiden tulee olla tarpeeksi isoja, että niiden osumiseen ei tarvita sormi- tai hiirinäppäryyttä 
 • Sivuston responsiivisuus – sivuston yhdenvertainen toiminnallisuus riippumatta käytetystä laitteesta

Työkaluja saavutettavuuden testaamiseen

Verkkosivujen saavutettavuuden testaamiseen on olemassa erilaisia työkaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa selkeitä ja tyypillisiä puutteita palvelun teknisessä toteutuksessa.  

Pelkkä koneellinen testaus ei kuitenkaan takaa täysin palvelun saavutettavuutta. Tämä tarkoittaa, että erityisesti erilaiset vuorovaikutteiset toiminnot tulee käydä läpi manuaalisesti. Teknisistä ja manuaalisesta testaamisesta voit lukea lisää esimerkiksi Näkövammaisten liiton sivuilta.  
 

Yhteenveto

Olemme tuoneet tässä artikkelissa esille lyhyesti perusasioita koskien verkkosivujen saavutettavuutta. Yksinkertaisesti sanottuna saavutettavuudella tarkoitetaan käyttäjien yhdenvertaista kohtelua huomioimalla ihmisten erilaiset ominaisuudet, rajoitteet, vammat ja erilaiset käyttötilanteet verkkosivujen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Saavutettavat verkkosivut on rakennettu asiakaslähtöisesti ja ne parantavat jokaisen käyttäjän käyttökokemusta.  

Monesti sanotaan, että saavutettavuuden kehittäminen jälkikäteen on todella työlästä ja kallista, mutta jo pienillä muutoksilla voi lähteä liikkeelle. Tärkeintä on pyrkimys jatkuvasti saavutettavampiin sivuihin. Myös Folcanilla me pyrimme huomioimaan lisääntyvissä määrin saavutettavuuden sekä omien että asiakkaidemme verkkosivujen kehityksessä.  

Netissä on tarjolla runsaasti tietoa aiheesta. Suosittelemme perehtymään lisää aiheeseen esimerkiksi alla olevien linkkien kautta.  

Kaipaatko apua verkkosivujen kanssa? Varaa aika, niin keskustellaan:

Lue lisää digimarkkinoinnista Folcanin blogista